ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van het Suikerpotje.nl

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van het Suikerpotje.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van het Suikerpotje.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door het Suikerpotje.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van het Suikerpotje.nl zijn vrijblijvend en het Suikerpotje.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door het Suikerpotje.nl. het Suikerpotje.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Suikerpotje.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling van de bestellingen via de het Suikerpotje.nl- web shop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL of overschrijving.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door het Suikerpotje.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EURO) aan administratiekosten verschuldigd en indien het Suikerpotje.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van het Suikerpotje.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is het Suikerpotje.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door het Suikerpotje.nl

Artikel 4. Levering

4.1 De bestellingen kunnen worden afgehaald tijdens de gekozen afhaaltijd bij de vestiging  van het Suikerpotje.nl. Vestigingsadres en afhaaltijd zijn vermeld in uw bevestiging en in uw account van de web shop.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan het Suikerpotje.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door het Suikerpotje.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 het Suikerpotje.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u het Suikerpotje.nl daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft het Suikerpotje.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien wij daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd. Retourzendingen dienen franco te worden uitgevoerd terwijl de betreffende goederen reizen voor risico van de afzender.  Indien conform de opdracht geleverde goederen retour worden gezonden behouden wij het recht voor om bij het crediteren van de waarde van de goederen tien procent administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en deballonerie.nl,  dan wel tussen het Suikerpotje.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en het Suikerpotje.nl, is het Suikerpotje.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van het Suikerpotje.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het Suikerpotje.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat het Suikerpotje.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan het Suikerpotje.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Voor zover van toepassing: indien u aan het Suikerpotje.nl opgave doet van een adres, is het Suikerpotje.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan het Suikerpotje.nl opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door het Suikerpotje.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat het Suikerpotje.nl deze voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met het Suikerpotje.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door het Suikerpotje.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 het Suikerpotje.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 het Suikerpotje.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het Suikerpotje.nl geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.

10.6 Alle frames ( zuilen/pilaren, bogen , stekers, midizuilen, figuren enz.) zijn en blijven eigendom van het Suikerpotje. Ze worden door ons bezorgd en opgehaald mits anders is afgesproken. De frames dienen uiterlijk binnen 3 weken worden teruggebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.